Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv ädelgas som bildas  när radium sönderfaller. Radonet sönderfaller i sin tur och bildar sk radondöttrar – radioaktiva metallatomer, som kan orsaka skador vid inandning. Bara i Sverige orsakar radon närmare 500 lungcancerfall årligen.

Radon från marken

Marken är den största radonkällan. Områden med uranhaltiga bergarter såsom alunskiffer är särskilt utsatta. I Sverige finns flera kända områden med höga halter markradon.  De lokala varationerna kan dock vara mycket stora.

Radonbidrag

Som ägare av ditt hus kan du erhålla ett bidrag på upp till 15 000 kr för att utföra en radonsanering. Läs mer om villkoren på Boverkets Radonguide.

Problemen med radonåtgärder

Kunskapen om radongasen och den hälsofara den utgör har funnits länge. Tyvärr har kunskapen fått dålig spridning och den uppmärksamhet radonfrågan får är märkligt blygsam med tanke på hur allvarliga problemen är i Sverige.

 

Problemen med radonmätning/radonsanering i Sverige idag kan sammanfattas i följande:
1) Endast hälften av de hus som har förhöjda radonvärden har hittills identifierats.
2) De vidtagna åtgärderna får inte alltid tillfredsställande resultat. Skilda studier visar på att endast 40-70% av de åtgärdade husen kan uppvisa sänkta radonhalter under en godtagbar nivå.
3) Uppföljande studier visar att ca 35% av de åtgärdade bostäderna vid en 12-års studie visade radonhalter över gränsvärdet 400Bq/m3 trots att samtliga bostäder direkt efter åtgärd visade halter under gränsvärdet just efter åtgärden.

Två huvudsakliga principer

Det finns i princip två skilda tekniker när det gäller att skydda innemiljön från markradon. Dels hindra radonet att tränga in i byggnaden, dels späda ut radonhalten inomhus genom ökad ventilation. Ofta används en kombination av den båda principerna. För hus på krypgrund är en ökad ventilation dock vansklig. Det undertryck ventilationen skapar inomhus riskerar att istället öka läckaget av luft och radon in genom grund och golv, med förhöjda radonhalter som följd.

Börja med att mäta

Det första steget för att skydda sig mot radon är alltid att mäta. Normalt gör man långtidsmätningar under tre månaders tid under eldningssäsongen. Korttidsmätningar för att avgöra om en långtidsmätning är motiverad kan nu göras tillförlitligt och smidigt med digital utrustning i form av Canary digital radon monitor.