Fukt, lukt, radon – vi löser krypgrundens problem

Klimatzonen erbjuder ett unikt system för att åtgärda fukt- &  luktproblem knutna till byggnader anlagda med krypgrund.  Krypgrund är en vanlig grundläggning, men allmänt sedd som en riskkonstruktion. En förhöjd luftfuktighet kan påträffas i nära nog alla krypgrunder någon gång. Klimatzonsystemet utvecklades som ett svar på de fall av fukt-, radon- & luktproblem som traditionella metoder har haft svårt att lösa i fastigheter med krypgrund.

Systemet är utvecklat och testat i samarbete med förvaltare av kommunala fastigheter i Sverige & Chalmers Tekniska Högskola.  Svåra inomhusmiljöproblem i byggnader med krypgrund kan nu avhjälpas med Klimatzonens teknik . Oavsett om problemen utgörs av fukt & dålig lukt eller radon så har vi lösningen. Nu kan vi erbjuda den till förvaltare & villaägare i hela landet.

Klimatzonens system består av två huvudsakliga delar:

* Ett isolerande tätskikt att monteras i grunden, strax under den befintliga blindbottnen. Mellan skiktet och blindbotten skapas en spalt med ca 50 mm höjd. Skiktet består av  extruderad cellplast – ett material som skyddar byggnaden mot såväl fukt som markradon. Spalten ovan skiktet blir varmare vilket ger ett torrare klimat och förhindrar mikrobiell tillväxt (t ex mögel, bakterier) på bjälklag eller isolering. Den extruderade cellplasten är en vetenskapligt dokumenterad radonspärr. Ett luft-/radontätt skikt skiljer alltså inomhusmiljö från krypgrund.

* En fläkt ventilerar den skapade spalten med inomhusluft. Inomhusluften leds ned genom bjälklaget, in i spalten via rör med hjälp av en enkel frånluftsfläkt. Fläkten skapar ett konstant undertryck i hela spalten. Detta hindrar lukt från krypgrund & undersidan av bjälklaget att tränga in i byggnaden. För att säkerställa systemets funktion krävs endast en minimal fläkteffekt så att undertrycket i spalten hålls konstant, men även ser till att eventuell dålig lukt och skadliga emissioner evakueras ut genom spalten, vidare över tak.

Välkommen att läsa mer om hur vi på ett energieffektivt sätt kan skydda dig och din inomhusmiljö mot problem med fukt, lukt & radon. Kontakta gärna oss för mer information!